Nederlands

PvdA-politicus Adri Duivesteijn is al meer dan veertig jaar intensief betrokken bij de Nederlandse ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling, de kwaliteit van woningen en architectuur. Zijn primaire oriëntatie is de rol die de burger in deze processen speelt; Duivesteijn heeft altijd gepleit voor meer zeggenschap voor de eindgebruiker(s).

Reeds op jonge leeftijd kwam Duivesteijn in actie tegen de verpaupering van de Haagse Schilderswijk, de wijk waar hij opgroeide. In 1971 richtte hij ‘De Schilderswijker’ op, een wijkkrant waarin de misstanden bij een breed publiek onder de aandacht werden gebracht (oplage: 20.000). Naast zijn werkzaamheden als hoofdredacteur volgde hij een opleiding aan de Sociale Academie; later studeerde hij Andragogie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1980 trad Duivesteijn, toen nog gemeenteraadslid, aan als wethouder Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing in Den Haag. Duivesteijn zag de Stadsvernieuwing niet zozeer als technische of sociale, maar primair als een culturele opgave. Met de campagne ‘Stadsvernieuwing als Kulturele Aktiviteit’ koos hij voor veranderingen die pasten bij de identiteit van de wijk en wooncultuur. Voor zijn initiatieven om te komen tot meer (architectonische) kwaliteit in de stedelijke vernieuwingsgebieden ontving Duivesteijn op 17 maart 1987 de dr. H.P. Berlageprijs. Andere markante momenten waren de realisatie van het Haagse Stadshuis, waarvoor Duivesteijn samenwerkte met de architect Richard Meier, en de vernieuwing van de Vaillantlaan in de Schilderswijk.

Na een periode als (eerste) directeur van het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam (1990 tot 1994) werd Duivesteijn in 1994 gekozen als Tweede Kamerlid. In zijn portefeuille stonden Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening centraal. Als Kamerlid was Duivesteijn voorzitter van de Commissie Tijdelijke lnfrastructuurprojecten (2003-2005), en was hij lid van de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid (2002-2003). Van 1998 tot 2006 was hij lid van de Raad van Europa en de West-Europese Unie. Duivesteijn heeft verschillende initiatiefvoorstellen ingediend; een aantal daarvan is vertaald in wetgeving, zoals de Wet Bevordering Eigen Woningbezit.

ln april 2006 werd Duivesteijn door de lokale PvdA-fractie gevraagd wethouder in Almere te worden. Daar gaf hij sturing aan één van de grootste opgaven in de Nederlandse Ruimtelijke Ordening: de verdubbeling van Almere, tot een stad met 350.000 tot 450.000 inwoners. Voor Duivesteijn bood Almere de kans radicaal te breken met de huidige, sterk geldgedreven bouwcultuur. In 2006 introduceerde hij het programma ‘IkbouwmijnhuisinAlmere’, dat zelfbouw op grote schaal mogelijk maakt. In 2008 werd de regeling ‘IkbouwbetaalbaarinAlmere’ aan het programma toegevoegd, waarmee ook huishoudens met een bruto jaarinkomen tot €36.000 hun eigen woning kunnen bouwen. Daarmee gaf hij op substantiële schaal invulling aan zijn pleidooi om de zeggenschap over het eigen wonen weer bij de mensen zélf neer te leggen. Ook in de Structuurvisie Almere 2.0 (2009), het toekomstplan dat hij samen met Winy Maas (MVRDV) opstelde, staat een vraaggestuurde benadering centraal. Met name het nieuwe stadsdeel Almere Oosterwold zal volop ruimte bieden aan ‘initiatief van onderop’.

In oktober 2008 ontving Duivesteijn de Rotterdam Maaskantprijs. “Kenmerkend voor Adri Duivesteijn zijn de lange lijnen die hij trekt vanuit de Nederlandse volkshuisvestingsgeschiedenis sinds het einde van de jaren zeventig”, schreef de jury. ‘Zo is de emancipatie van burgers een eerste constante in zijn opvattingen (…) De jury ziet zijn inspanningen om te allen tijde de betrokkenheid van bewoners te bevechten vooral als een logische voortzetting van de activiteiten die Duivesteijn sinds zijn jeugd onderneemt om bewoners te betrekken bij hun fysieke omgeving — vanaf zijn activiteiten in de Haagse Schilderswijk in de jaren zeventig tot die in Amere in de jaren 2010.”

Sinds februari 2013 is Duivesteijn lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Hij is woordvoerder op het beleidsterrein van het wonen. Eén van de onderwerpen die hij als senator op de agenda heeft gezet, is de introductie van de wooncoöperatie – een eigendomsneutraal woonstelsel, dat mensen een meer prominente rol geeft in het beheer van hun eigen woon- en leefomgeving.

Adri Duivesteijn is geboren op 27 augustus 1950. Hij heeft een partner en vier kinderen, en woont in Den Haag.

Share and Enjoy !

Shares